O Fundacji Salutis

Łacińskie słowo salutis: zdrowie, dobro, bezpieczeństwo, ocalenie, w pełni oddaje myśl ideową naszej Fundacji.

Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez :

  • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy i szkołami,
  • korzystanie ze środków masowego przekazu,
  • organizowanie spotkań szkoleniowych, seminariów, konferencji regionalnych, krajowych i międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń,
  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych personelu medycznego realizującego zadania statutowe,
  • publikowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych,
  • gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi z darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych.
Ze względu na realizowane cele nadzór nad fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Zadania statutowe Fundacji Salutis są realizowane przez zdeklarowany personel medyczny o wysokich kwalifikacjach zawodowych: lekarze specjaliści, pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym, po kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych, posiadające wykształcenie pedagogiczne, technicy fizjoterapii i psycholodzy.

Wszystkie usługi oferowane przez fundację Salutis są bezpłatne, zarówno te związane z opieką i leczeniem pacjenta, jak i dotyczące edukacji.